Beste cliënt,

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

  • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
  • Mutualiteit;
  • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling…)
  • gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling;
  • Gegevens over opleiding en vorming;
  • Geluids- of beeldopname;

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen ten einde uw behandelproces te kunnen opvolgen en een juist behandeltraject te kunnen doorlopen. We verzamelen deze gegevens omdat het ons helpt in ons werk. De wetgeving verplicht ons nu deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Tenzij u een document ondertekent waarin u vraagt om de verzamelde gegevens te verwijderen.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is en na vooraf met jou overlegd te hebben.

We delen enkel gegevens:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger…), of
  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in)…).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren, tenzij u, zoals hierboven werd beschreven, beslist om de gegevens te verwijderen.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als cliënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren.

Zo heb u recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelende therapeut.

Tevens heb u het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming, kan u die toestemming ten allen tijde intrekken. De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en wettelijke verplichting en dus niet op grond van toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.[1]

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het patiëntendossier is je behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de groepspraktijk.

Groepspraktijk De Cocon is in geen geval verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van gegevens.

Groepspraktijk De Cocon
Averboodse Baan 19
2431 Veerle-Laakdal

[1] Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar.