Wat is psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. De psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Kinderen die een goede motorische ontwikkeling doorlopen, hebben doorgaans geen extra hulp nodig. Maar sommige kinderen lopen, om al dan niet gekende redenen, vast in een bepaalde ontwikkelingsfase.

 • In de kleuterklas hebben ze bijvoorbeeld moeite met voorschoolse vaardigheden: het knippen of prikken loopt niet vlot, puzzelen of tekenen lukken minder goed, de eerste schrijfoefeningen lopen moeizaam.
 • In de lagere school verloopt het schrijven houterig, hebben ze moeite om zich te concentreren, kunnen ze het tempo niet volgen of zijn er andere problemen waardoor de kinderen vastlopen in de leerstof.

Deze kinderen kunnen gebaat zijn met psychomotorische begeleiding.

Omdat bij kinderen nog een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling plaatsvindt, is een specifieke benadering wenselijk.

Samen gaan we STAP voor STAP op weg om de volledige ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

Het belang van bewegen - Beweging is de eerste taal die een kind leert

Vanaf het prille begin beweegt het kind en doet het ervaringen op over zichzelf en de wereld om hem heen. Dit ervaren en bewegen noemt de sensomotorische ontwikkeling. Hier vindt de coördinatie van zintuigwaarnemingen en lichaamsbewegingen plaats. Het is de ‘weg’ die ieder kind gaat om zich thuis te voelen in zijn lichaam. Het is de basis voor het (cognitieve) leren.

Kinderen leren spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Door gericht en spelend te bewegen ontwikkelen en stimuleren ze hun beide hersenhelften, zintuigen en motoriek. Elk kind ontwikkelt zich en verwerkt de opgedane ervaringen op zijn eigen wijze en tempo. Meestal gaat dat vanzelf. De rijping van de motoriek verloopt gefaseerd. Dit houdt in dat de ene motorische fase de basis vormt voor de volgende motorische fase. Maar soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Het goed doorlopen van de basisvaardigheden in de motorische ontwikkeling en de samenwerking tussen beide hersenhelften (denken en voelen) zijn belangrijk om optimale leervoorwaarden te scheppen voor schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Veel leerprocessen hangen nauw samen met beweging.

Lezen

Hiervoor moeten we onze ogen bewegen en dit kan slechts als onze oogspieren voldoende stabiel zijn.

Schrijven

De basis voor het vlot schrijven ligt bij goed ontwikkelde houdingsreflexen. Als we in een goede houding rechtop kunnen zitten, dan heeft dit een gunstige invloed op het gecoördineerd bewegen van de hand en de ogen. Schrijven berust dus op een goede oog-handcoördinatie.

Voor wie

In de praktijk verwelkom ik graag kinderen (3-16 jaar) die nood hebben aan individuele therapie voor één of meerdere van volgende doelstellingen:

 • Stimuleren van de grove (evenwicht, balvaardigheid, coördinatie…) en/of fijne motoriek (knippen, vouwen, rijgen…)
 • Ondersteunen van voorbereidende schrijfvaardigheden en schrijfmotoriek
 • Versterken van visuomotorische vaardigheden en visuele perceptie
 • Stimuleren van het lateralisatieproces
 • Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden (nodig om te kunnen lezen en rekenen)
 • Verbeteren van de werkhouding (concentratie, plannen, organiseren) en schoolrijpheid
 • Versterken van executieve functies
 • Trainen van weerbaarheid en emotionele vaardigheden bij kinderen met faalangst en hooggevoeligheid
 • Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
 • Leren typen volgens Typ10 (wordt ook in groep aangeboden – vanaf 9 jaar)

Deze problemen komen al dan niet wel eens samen voor bij kinderen met:

 • (Lichte) ontwikkelingsachterstand
 • Leerproblemen: Dyslexie – Dyscalculie – Dysorthografie
 • DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • ASS (autismespectrumstoornis)

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan door een mail te sturen naar anja@groepspraktijkdecocon.be of door uw vraag kenbaar te maken via telefonisch contact op 0497/192 038. Op dit moment is het ook mogelijk om algemene informatie te verstrekken.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek kan een globaal beeld van de psychomotorische ontwikkeling van het kind en de problematiek geschetst worden. De hulpvraag kan tevens aangevuld worden met gegevens van de school, het CLB, arts… Er wordt dan samen beslist of psychomotorische therapie wenselijk is.

Bij het opstarten van de behandeling wordt een psychomotorisch onderzoek samengesteld dat aansluit bij de hulpvraag. Door gebruik te maken van een ruim aanbod aan gestandaardiseerde en genormeerde testen zullen de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind zichtbaar worden. Op basis hiervan wordt een individueel therapieplan opgesteld. Bij aanvang van het onderzoek is er een voorschrift nodig van de huisarts (een voorschrift voor consultatief onderzoek).

De resultaten worden nadien gebundeld en uitgeschreven in een begrijpelijk en gestructureerd verslag dat tijdens een adviesgesprek met de ouders wordt besproken. Om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te realiseren, krijgen de ouders dit verslag mee en is het eveneens mogelijk om dit aan andere betrokken partijen te bezorgen.

Het psychomotorisch bilan bevat alle gegevens die nodig zijn voor een behandelingsadvies bij de kinderarts/kinderpediater (voorschrift voor psychomotoriek onder Fb pathologie) en de terugbetaling bij de mutualiteit.

Na ongeveer zes maanden wordt er een tussentijds evolutieonderzoek gepland om de vorderingen van het kind en de therapiedoelen te herevalueren. Zowel ouders als begeleidende arts ontvangen hiervan een verslag met aangepast advies.

Tarieven en terugbetaling

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van F-pathologie, op voorschrift van de kinderarts/kinderpediater.

Aard verstrekking Honoraria Normale tegemoetkoming Verhoogde tegemoetkoming
Courante zitting van 30 minuten 1ste zitting € 33,00 € 26,75 € 30,00
Courante zitting van 30 minuten 2de-9de zitting € 26,00 € 19,75 € 23,50
Courante zitting van 30 minuten 10de-18de zitting € 22,26 € 16,01 € 19,76
Courante zitting buiten praktijkruimte van 30 minuten 1ste zitting € 34,37 € 28,12 € 31,87
Courante zitting buiten praktijkruimte van 30 minuten 2de-9de zitting € 27,37 € 21,12 € 24,87
Courante zitting buiten praktijkruimte van 30 minuten 10de-18de zitting € 23,63 € 17,38 € 21,13
Sessie Fb pathologie van 30 minuten 1ste-60ste zitting € 25,00 € 19,50 € 23,00
Sessie Fb pathologie van 30 minuten 61ste-80ste zitting € 22,26 € 16,76 € 20,26
Sessie Fb pathologie buiten de praktijkruimte van 30 minuten € 26,13 € 19,67 € 23,68
Consultatief onderzoek bij courante zittingen € 22,26 € 16,01 € 19,76
Consultatief onderzoek bij Fb-pathologie € 22,26 € 16,76 € 20,26
Jaarlijkse kost administratie Fb-pathologie € 30,65 € 30,65 € 30,65

De therapeut werkt volgens de RIZIV normen, bijgevolg zijn bovenstaande honoraria en terugbetalingstarieven (bij terugbetaling via de verplichte verzekering) van toepassing.

Anja Moelans

Psychomotoriek voor kinderen, Specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemen

Over Anja

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde ondersteunen en begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. Drie talenten die ik zelf als kind graag exploreerde.

Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.

Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid…).

Vanaf 2008 startte ik als ondersteuner vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.

In 2014 heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen door het volgen van een opleiding tot kunstzinnig coach (2 jaar) en kunstzinnig therapeute (2 jaar).

Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit vanuit een holistische visie en door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.

Bewegen is leren en leren is kunst

Meer info?

Een vraag of wens je meer informatie?
Contacteer ons.